O projekcie

O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne – Działanie 2.1 E-usługi publiczne – Podziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne.

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0031/16
Ogólna wartość projektu: 318 452,00 zł
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 270 684,21 zł

Celem projektu pn: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz” jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej polegający na wdrożeniu gotowego systemu, wspierającego ewidencje i zarządzanie siecią wodociągową, kanalizacyjną, ewidencją dróg i obiektów mostowych, cmentarzem oraz targowiskiem na terenie Gminy Milicz.

Projekt pn: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz” zakłada tworzenie, rozwijanie i integrację baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację pomiędzy:

 1. Wnioskodawca/Zamawiający - Gmina Milicz
 2. PGK Dolina Baryczy Sp. z o.o
 3. Zakład Usług Komunalnych w Miliczu
 4. Mieszkańcy Gminy Milicz
 5. Przedsiębiorcy i inwestorzy
 6. Instytucje publiczne
 7. Służby ratownicze i kryzysowe

W ramach projektu pn: „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz” zostanie również przeprowadzona digitalizacja zasobów i treści publicznych będących w posiadaniu wskazanych podmiotów, służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu do danych w postaci cyfrowej, tj.:

 1. Paszportyzacja 210 km sieci wodociągowej wraz przyłączami w ilości 3853 sztuk.
 2. Paszportyzacja 185 km sieci kanalizacyjnej wraz przyłączami w ilości 2213 km.
 3. Opracowanie bazy danych dla 124 km dróg gminnych - fotorejestracja + georeferencyjna baza danych.
 4. Fotorejestracja wraz z opracowaniem georeferencyjnej baza danych terenu cmentarza.
 5. Opracowanie georeferencyjnej baza danych planu targowiska

Program jest dostępny dla każdego mieszkańca.

Portal udostępnia szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych, przeznaczonych dla mieszkańców oraz przedsiębiorców z gminy Milicz. W systemie znajdują się cztery moduły: geoportal, zgłaszanie uwag i problemów, cmentarz komunalny. Na interaktywnych mapach znajdziemy między innymi przebieg sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również miejsca awarii oraz wyłączeń planowych. Każdy mieszkaniec czy przedsiębiorca planując drobne przedsięwzięcie budowalne np. budowę wiaty czy ogrodzenia, przy pomocy wirtualnej mapy może zorientować się, w którym miejscu dokładnie je zlokalizować, aby pod nimi nie było instalacji wodno-kanalizacyjnej. Pozwoli to w przyszłości uniknąć problemów, a w przypadku awarii, konieczności rozbierania obiektów. Mieszkańcy online mogą zgłaszać również awarie, po zalogowaniu się jako użytkownicy.

PRZEJDŹ NA STRONĘ GŁÓWNĄ