Aktualności

Szkolenia

W dniu 10 sierpnia 2018 roku zostały zakończone szkolenia z obsługi systemu realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne - Działanie 2.1 E-usługi publiczne - Podziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne”.